Välkommen till utredningen Framtidens socialtjänst

Regeringen beslutade 6 april 2017 att utse en särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Till särskild utredare utsågs Margareta Winberg.
Läs mer om uppdraget

Utredningen

Utredningen ska bland annat föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker socialtjänst.
Läs mer om utredningen

Vår blogg

Ambitionen är att i bloggen publicera tankar, kommentarer och material som kan vara av intresse från utredningen.
Läs alla inlägg

Vi är tillgängliga

Skriv gärna till oss om de synpunkter och tankar som du eller er organisation har i fråga om översynen av socialtjänstlagen.
Kontakta oss

Nytt från bloggen

TILL BLOGGEN

Socialtjänstlagen SFS 2001:453

“Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

  • ekonomiska och sociala trygghet
  • jämlikhet i levnadsvillkor
  • aktiva deltagande i samhällslivet

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”