Den 3 augusti är sista dagen för arbetet med Framtidens socialtjänst

Den 3 augusti är sista dagen för arbetet med Framtidens socialtjänst

Den 3 augusti är sista dagen för arbetet med Framtidens socialtjänst. Manuset är på tryckning och vi alla som arbetat med utredningen i drygt tre år kan se tillbaka på en tid av mycket och idogt arbete, diskussioner, analyserande av ord och uttryck, ändringar, strykningar, möten –  först fysiska men mot slutet digitala och sist men inte minst en slutprodukt som vi kan känna glädje och stolthet över. Jag ska här summera några av de stora dragen i den nya lagen:

Vi hade ett dubbelt perspektiv på vårt arbete, dels förstås det innehållsliga men och också själva konstruktionen av lagen. Till det sistnämnda vill jag säga att den nu är lättare att läsa och förstå, tydligare och mer enhetlig.

Innehållsligt har vi förstås hållit oss till de direktiv vi fått. Några ord sammanfattar vissa delar av lagen;

  • Hållbar – lagen ska hålla över tid. Den har den ramlagsliknande karaktären för att kunna anpassas till olika situationer som kan uppstå i en kommun. Ibland i den intensiva debatten efter stora tidningsrubriker blir det svårt att skilja på lag och tillämpning. Men en ramlag berättar inte HUR utan VAD som ska åtgärdas. Sedan är det den lokala politiken som ska ansvara för HUR. Detta är särskilt viktigt att påminna om i tider av snabb förändring.
  • Lätt tillgänglig – lagen ska vara lätt att nå. Det gäller både rumsligt och rent administrativt. Det ska finnas andra sätt att få stöd och hjälp än genom en knack på socialkontorets dörr.
  • Förebyggande – det är alltid bättre att förebygga än att åtgärda akuta saker. Det visar vårt delbetänkande ”Ju förr desto bättre”. Vi lämnar förslag på framför allt den strukturella nivåns ansvar.
  • Jämlikhet – lagen ska ha en jämlik utformning mot de olika grupper som lagen arbetar med.
  • Jämställdhet – lagen ska se till att de omotiverade skillnader vad gäller jämställdhet som förekommer arbetas bort.
  • Barnens rätt – lagen ska anpassas efter Barnkonventionens syn på barns rättigheter.
  • Professionen – dess roll ska stärkas. Precis som i sjukvården och skolan ska man arbeta efter VBE, vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • Brukaren – också dennes roll ska stärkas. Det kräver ett gott, respektfullt bemötande, där brukarens kunskap om sig själv tas tillvara.

Detta är några av de övergripande områden, som vi tar upp. Naturligtvis finns det fler och mera av detaljer, men om dem kan man läsa den 26 augusti. Då överlämnar jag de två tjocka böckerna (ja så mycket blev det..) till regeringen.
Ett varmt tack till alla som medverkat i utredningen, främst ett oerhört kompetent sekretariat, expert- och sakkunniga, referensgruppen från civilsamhället, den parlamentariska referensgruppen, den juridiska och den ekonomiska referensgruppen, forskare, allmänhet (och ni är många…). Ett särskilt tack till vår huvudsekreterare Monica Engström, som hållit ihop det dagliga arbetet på ett förnämligt sätt.
Nu blir det spännande att se vad remissinstanserna säger…

Margareta Winberg, särskild utredare