Förlängd utredningstid till den 1 juni 2020

Förlängd utredningstid till den 1 juni 2020

Förväntningarna är höga på den översyn av socialtjänstlagen som nu pågår och översynen förväntas lösa många av de problem socialtjänsten möter. Ambitionen är att utredningens översyn ska ge underlag till en långsiktig och hållbar förändring. Direktiven är omfattande där samtliga delar hänger ihop och går in i varandra, vilket gör det svårt att utelämna någon del för översyn när varje område är omfattande och innefattar flera komplexa frågor och ställningstaganden. Mot bakgrund av detta förlängs därför utredningstiden. Nytt datum för slutredovisning av uppdraget i sin helhet är senast den 1 juni 2020.

Utredningen har i samband med den förlängda tiden även fått tilläggsdirektiv:

 • Förtydligat barnrättsperspektiv
  I socialtjänstutredningens ursprungliga uppdrag ingår att beakta förslag från den tidigare Barnrättighetsutredningen. Men mot bakgrund av att riksdagen i juni 2018 beslutade om att anta regeringens förslag att göra barnkonventionen till lag ser man genom tilläggsdirektivet behov att förtydliga barnrättsperspektivet i socialtjänstlagen.
 • Förtydligat uppdrag avseende äldreomsorgen och övriga insatser inom socialtjänsten som är riktade till äldre
  Utredningen ska bland annat se över och analysera för- och nackdelar med att tillhandahålla insatser inom äldreomsorgen och övriga insatser riktade till äldre enligt en särlagstiftning istället för enligt socialtjänstlagen. Utifrån denna analys ska utredningen ta ställning till huruvida en sådan särlagstiftning är motiverad.
 • Utvidgat uppdrag avseende socialnämndens möjligheter att delegera beslutanderätt
  Utredningen har i tilläggsdirektivet fått i uppdrag att även analysera och se över socialnämndens möjlighet att delegera beslutanderätt i ärenden som rör lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), men även socialnämndens delegationsmöjlighet i andra avseenden.
  För närvarande råder viss osäkerhet om förhållandet mellan socialtjänstlagens och kommunallagens bestämmelser om delegation och utredningen ska föreslå de författningsändringar som är nödvändiga.

Länk till utredningens tilläggsdirektiv