Uppdraget

En översyn av socialtjänstlagen
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse en särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Till särskild utredare utsågs Margareta Winberg.

Socialtjänsten är en viktig del av den svenska välfärdspolitiken och varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område. I socialtjänstlagen finns en portalparagraf där de övergripande målen anges för socialtjänsten. I bestämmelsen sägs bland annat att socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänstens organisation har sedan tiden för socialtjänstreformen blivit mer specialiserad och styrande samtidigt som arbetet ska präglas av helhetssyn. Den offentliga välfärden står inför ständiga utmaningar och socialtjänsten verkar i ett samhälle som förändras kontinuerligt. Socialtjänstens verksamhet måste kunna anpassas efter förändringar i omvärlden och samverkan mellan aktörer är nödvändigt för att samhällets resurser ska användas på bästa sätt. Samtidigt är en alltmer kunskapsbaserad socialtjänst önskvärd. Många av de faktorer som avgör kvalitet i socialtjänsten är relaterade till tillgången på personal med rätt kompetens och med möjlighet att använda sig av den. Den enskilde ska erbjudas en socialtjänst som utgår från individens behov där insatserna bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Genom åren har antalet bestämmelser och detaljeringsgraden i socialtjänstlagen ökat. Mycket av socialtjänstens kraft har lagts ned på ärendestyrd myndighetsutövning. Det har bland annat inneburit att det långsiktiga och strukturellt förebyggande arbetet har fått stå tillbaka. Detaljreglering och olika riktlinjer har minskat professionens handlingsutrymme och försvårat individuell bedömning. Lagen upplevs också som svår att tillämpa och förstå.

Utredningens direktiv

I utredningens direktiv står det att utredaren bland annat ska se över och lämna förslag beträffande:

  • socialtjänstlagens struktur och konstruktionsocialtjänstlagens struktur och konstruktion•
  • tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst•
  • en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser• socialtjänstens uppdrag•
  • socialtjänstlagens indelning i olika grupper• en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst•
  • möjligheten för kommuner att tillgängliggöra insatser samtidigt som en jämlik, likvärdig och rättssäker socialtjänst säkerställs•
  • möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättssäkerheten och kvaliteten i vården och omsorgen riskeras samt analysera konsekvenserna av en förenkling och redogöra för fördelar och nackdelar av en ändring.

I direktiven för utredningen står också att de grundläggande mål, principer och värderingar som nu finns i lagen ska ligga fast och kunna hävdas vid genomförandet av socialtjänstens insatser.

Tilläggsdirektiv

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/07/tillaggsdirektiv-till-utredningen-framtidens-socialtjanst-s-201703/

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/05/dir.-202046/

Avgränsningar

I uppdraget ingår inte att se över de delar i socialtjänstlagen som avser ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och därtill kopplat regelverk. Inte heller de bestämmelser som anger stöd till och krav på personer som tar emot försörjningsstöd ska ingå. Dessa delar ska därför lämnas utanför översynen.

I uppdraget ingår inte heller att se över tvångsvårdslagstiftningen.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas senast den 3 augusti 2020.