Utredningen

Utredningens arbete

Utredningen ska göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker socialtjänst. Utredningen ska bland annat se över och lämna förslag om:

  • socialtjänstlagens struktur och konstruktion,
  • tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser,
  • socialtjänstens uppdrag och förbättrade möjligheter till samverkan och samarbete mellan kommuner och andra aktörer- socialtjänstlagens indelning i olika grupper en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst,
  • möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättssäkerheten och kvaliteten riskeras.

Utredare

Margareta Winberg

Den särskilde utredaren leder utredningens arbete.

Margareta Winberg, som har utsetts till särskild utredare, är idag regionfullmäktiges ordförande i Region Jämtland. Winberg var vice statsminister och jämställdhetsminister 2002-2003 och har även varit jordbruks- och arbetsmarknadsminister. Under åren 2003–2007 var Winberg Sveriges ambassadör i Brasilien.

Experter och sakkunniga

Till utredningen är en expertgrupp knuten, med sakkunniga och experter från departement, myndigheter, forskare och organisationer som ska bistå utredaren och sekretariatet under utredningens gång. Experter och sakkunniga är förordnade av regeringen att ingå i utredningen.

Sakkunniga

Troedsson, Petter

departementssekreterare


Carlsson, Christopher

departementssekreterare


Dahlin, Anna

kansliråd


Florin, Ola

kansliråd


Frank, Karin

kansliråd


Järvenpää, Jimmy

ämnesråd


Norberg, Karin

departementssekreterare


Persson, Elin

departementssekreterare


Person Weiss, Lene

departementssekreterare


Laxhammar, Kajsa

kansliråd


Ternbo, Göran

ämnesråd

Experter

Ahlström, Yvonne

socialpolitisk strateg, SSR


Hopstadius, Beatrice

enhetschef, Socialstyrelsen


Jacobson, Monica

jurist, IVO


Johansson, Ann

vice ordförande, Vårdförbundet


Lindblom, Ylva

jurist


Nilsson, Johanna

jurist


Odenberg, Elinor

utredare, Kommunal


Roxell, Sara

socialpolitisk strateg


Salomaa-Lindström, Mille

utredare, MFD


Spångberg, Jessica

utredare, Folkhälsomyndigheten


Strömberg, Lovisa

enhetschef, DO


Svensson, Marianne

projektdirektör, Vårdanalys


Westlund, Katrin

jurist, Socialstyrelsen


Sekretariat

Sekretariatet planerar, administrerar och producerar betänkanden och organiserar möten med expertgruppen och externa intressenter.
Monica Engström

Huvudsekreterare

Fredrik Hjulström

Sekreterare

Emilia Danielsson

Sekreterare

Sofia Landelius

Sekreterare

Kennert Loheim Kangevik

Kommunikation

Delbetänkande om förebyggande arbete

Av utredningens direktiv framgår att ett förebyggande perspektiv ska främjas. Det står bland annat att utredningen ska “..lämna förslag som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser”.

Utredningen ser det förebyggande arbetet som ett centralt område och har därför utarbetat ett delbetänkande i frågan. Delbetänkandet har namnet “Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32)” och har överlämnats den 24  april 2018.

> Utredningens delbetänkande “Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32)” 

> Webb-TV: Pressträff på regeringens webbplats

Kalendarium

Kalendariet uppdateras för närvarande inte.